คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :08:12:38 ] Read..44
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :08:11:54 ] Read..43
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :08:11:06 ] Read..48
แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1/2564 :วิทยากร[ 23 มิ.ย. 2564 :22:16:59 ] Read..62
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ :วิทยากร[ 22 มิ.ย. 2564 :10:54:18 ] Read..60
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ประจำปีการศึกษา 2564 :วิทยากร[ 22 มิ.ย. 2564 :10:51:43 ] Read..49
ตารางการจัดการเรียนการสอน 1/2564 :วิทยากร[ 20 มิ.ย. 2564 :11:02:32 ] Read..64
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ :วิทยากร[ 10 มิ.ย. 2564 :09:33:45 ] Read..230
คำสั่งโรงเรียนนครขอนแก่น ที่ 122/2564 เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 :วิทยากร[ 5 มิ.ย. 2564 :06:20:25 ] Read..115
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 2 :วิทยากร[ 30 พ.ค. 2564 :15:47:22 ] Read..75
คำสั่งรับนักเรียน ม.1,ม.4 ปีการศึกษา 2564(เพิ่มเติม) :วิทยากร[ 28 พ.ค. 2564 :11:08:28 ] Read..172
คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 :วิทยากร[ 27 พ.ค. 2564 :17:07:40 ] Read..61

จำนวนทั้งหมด 117 รายการ : 10 หน้า : << Back... [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ... Next>>