1
นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า 
ผู้อำนวยการโรงเรียน​ 

3 4 2 5
นางสาวดารุณี งอสอน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารวิชาการ
นายองอาจ สิมเสน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
นางไพร์จิตร แก้วศิริ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ