logonkk
จากงาน การเรียนการสอน ขอให้คณะครูประเมินผลกิจกรรมชุมนุนนักเรียนผ่านระบบ Online ประจำปีการศึกษา 1/2562 ตามคู่มือที่ส่งมาพร้อมนี้
คู่มือการประเมินกิจกรรม

หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อที่ ครูบรรยงค์เวทย์ ศิริสาร และ ครูวิทยากร ยาสิงห์ทอง