clickรายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
        รายละเอียด สำหรับ นักเรียน ม.1

                   - ให้นักเรียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทาง www.nkk.ac.th วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.

                   - นักเรียนที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนในระบบออนไลน์ในช่วงวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

                   - โรงเรียนจะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ามอบตัว ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

*********************************************************************************************************************

 รายละเอียด สำหรับ นักเรียน ม.4

สอบวันที่ 23 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.

                   - นักเรียนที่มาเข้าห้องสอบช้าเกิน 30 นาที  ไม่มีสิทธิ์สอบ

                   - ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกห้องสอบก่อนเวลา 10.30 น.

                   - การแต่งกายชุดนักเรียน

                   - นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนมายืนยันตัวตนในการเข้าห้องสอบ