ประกาศโรงเรียนนครขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
       ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
พร้อมยื่นหลักฐานตามที่โรงเรียนกำหนด หากไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
หลักฐานการมอบตัว
1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปพ1 (นำตัวจริงมาด้วย)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาและนักเรียน
3. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน
4. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว 2 แผ่น