ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามนโยบายให้บริการวัคซีนโควิด-19 (Pfizer Vaccine)
สำหรับนักเรียน อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ที่กำลังอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
โดยให้เป็นไปตามความประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
ศูนย์เฉพาะกิจ ฯ ขอให้คุณครูที่ปรึกษาแจ้งนักเรียนในความดูแลของท่าน
**ให้เฉพาะนักเรียนที่แจ้งความประสงค์)
มารับ **
1. แบบสำรวจและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน ฯ
2. แบบคัดกรองก่อนรับการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน ฯ
ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2564
(เสาร์-อาทิตย์นี้)
เวลา 09.00 - 15.00 น.
ได้ที่ หน้าอาคาร 1
จะมีคณะกรรมการดำเนินการศูนย์เฉพาะกิจ ฯ คอยบริการครับ
เพื่อให้นักเรียนเริ่มรับวัคซีน
ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบ
ในโอกาสต่อไป
ขอบคุณครับ
**********สำคัญ
1. นักเรียนต้องนำเอกสาร (แบบสำรวจและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน ฯ
และแบบคัดกรองก่อนรับการบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียน ฯ)
ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมทั้งผู้ปกครองลงลายมือชื่อเรียบร้อย
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ฉีดวัคซีน
2. นักเรียนสามารถดาวโหลด
เอกสาร 2 ฉบับดังกล่าว
จากไฟล์PDF ที่แนบมานี้เองได้
แล้วปริ้นส์กรอกข้อมูลครบถ้วน
พร้อมทั้งผู้ปกครองลงลายมือชื่อเรียบร้อย
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ฉีดวัคซีน
Download เอกสารแบบฟอร์มจากที่นี้่นะครับ