ประกาศโรงเรียนนครขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
       ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
พร้อมยื่นหลักฐานตามที่โรงเรียนกำหนด หากไม่มามอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้
หลักฐานการมอบตัว
1. สำเนาวุฒิการศึกษา ปพ1 (นำตัวจริงมาด้วย)
2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดาและนักเรียน
3. สำเนาใบสูติบัตรของนักเรียน
4. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1.5 นิ้ว 2 แผ่น

เรื่อง การยืนยันตัวตน ผ่านระบบ Online ของนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

(ไม่มีการจัดสอบ)

ขั้นตอนการรายงานตัว ผ่านระบบ Online สำหรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564

เปิดระบบให้ รายงานตัวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น.

คลิกที่นี่เพื่อรายงานตัว

ด่วนที่สุด!!
เรียนแจ้ง ครูและบุคลากร /ผู้ปกครอง/นักเรียน ทุกท่าน
โรงเรียนนครขอนแก่น ขอความร่วมมือ ให้ ครู/ผู้ปกครอง นักเรียน/บุคคลทั่วไป(ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนครขอนแก่น) กรอกแบบประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 2019(รอบเดือนพฤษภาคม 2564)
.
โดยขอความร่วมมือ กรอกข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
และการประกอบการตัดสิน ตามสถานการณ์ ที่รวดเร็ว จึงขอความร่วมมือด้วยค่ะ
กรอกข้อมูล ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 พ.ค.2564
.
กดที่นี่เพื่อทำแบบประเมิน