su 3
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับ
การใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนนครขอนแก่น
โดยคุณครูเครือวัลย์ พนมหิรัญ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Download File

su 3

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)
โรงเรียนนครขอนแก่น โดยใช้กระบวนการ NAKORN Model” : จุดเน้นด้านทักษะชีวิต

โดยคุณครูเครือวัลย์ พนมหิรัญ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Download File