15 กันยายน 2562 ระบบลงทะเบียนวิชาชุมนุม
      สำหรับนักเรียน        
ครูที่ปรึกษา
   
    Username:                
    Password:                
      คู่มือ              
                       
  User/Password ใช้รหัสประจำตัวนักเรียน
ระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่30 สิงหาคม 2562
    wittayakorn@nkk.ac.th
FB: wittayakorn yasingthong
Version: TK09072562