คำสั่งอบรม ว.PA :วิทยากร[ 22 ต.ค. 2564 :21:27:34 ] Read..5
แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำพวงมำลำและร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ำยวันสวรรคตพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำอยู่หัว วันที่ 23 ตุลำคม 2564 :วิทยากร[ 19 ต.ค. 2564 :13:10:57 ] Read..2
คำสั่งโรงเรียนนครขอนแก่น ที่ 181 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :วิทยากร[ 23 ก.ย. 2564 :20:49:04 ] Read..51
คำสั่งมุทิตาจิตครูเกษียณ 2564 :วิทยากร[ 14 ก.ย. 2564 :11:59:25 ] Read..50
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระการใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 :วิทยากร[ 1 ก.ย. 2564 :18:12:32 ] Read..35
คำสั่งเวรรักษาการณ์เดือนกันยายน 2564 :วิทยากร[ 30 ส.ค. 2564 :10:51:16 ] Read..65
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวิจัย ปีการศึกษา 2564 :วิทยากร[ 14 ส.ค. 2564 :12:34:31 ] Read..38
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ปี 2564 :วิทยากร[ 3 ส.ค. 2564 :08:42:46 ] Read..51
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย :วิทยากร[ 3 ส.ค. 2564 :08:40:32 ] Read..45
คำสั่งโรงเรียนนครขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคืนเงินบำรุงการศึกษา หรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ :วิทยากร[ 2 ส.ค. 2564 :14:26:22 ] Read..49
คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม 2564 :วิทยากร[ 28 ก.ค. 2564 :06:19:54 ] Read..61
คำสั่งแต่งตั้ง เวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2564 :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :09:53:30 ] Read..68

จำนวนทั้งหมด 119 รายการ : 10 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>