แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเครำะห์และสร้ำงสรรค์แก่ผู้เรียนโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ :วิทยากร[ 24 พ.ค. 2565 :14:37:12 ] Read..7
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1/2565 :วิทยากร[ 19 พ.ค. 2565 :21:43:21 ] Read..43
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 :วิทยากร[ 12 พ.ค. 2565 :10:10:31 ] Read..87
เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม :วิทยากร[ 30 เม.ย. 2565 :16:44:38 ] Read..44
เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน 2565 :วิทยากร[ 29 มี.ค. 2565 :18:03:43 ] Read..62
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา :วิทยากร[ 27 ก.พ. 2565 :16:22:27 ] Read..260
คำสั่ง เวรรักษาการณ์ ประจำเดือน มีนาคม 2565 :วิทยากร[ 24 ก.พ. 2565 :12:06:31 ] Read..91
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 :วิทยากร[ 21 ก.พ. 2565 :22:30:54 ] Read..99
เวรรักษาการณ์ของบุคลากรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 :วิทยากร[ 27 ม.ค. 2565 :11:02:27 ] Read..97
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี4ฝ่าย :วิทยากร[ 25 ม.ค. 2565 :09:36:39 ] Read..92
คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ภาคเรียนที่ 2-2564 :วิทยากร[ 24 ม.ค. 2565 :14:48:42 ] Read..150
คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 17 มค 64 :วิทยากร[ 14 ม.ค. 2565 :18:01:49 ] Read..84

จำนวนทั้งหมด 139 รายการ : 12 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>