คำสั่งเวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม 2564 :วิทยากร[ 28 ก.ค. 2564 :06:19:54 ] Read..5
คำสั่งแต่งตั้ง เวรรักษาการณ์ กรกฎาคม 2564 :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :09:53:30 ] Read..25
รายงานการประชุมสามัญประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564 :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :08:16:16 ] Read..13
ประกาศ กำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :08:13:08 ] Read..11
คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :08:12:38 ] Read..8
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :08:11:54 ] Read..12
คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา :วิทยากร[ 7 ก.ค. 2564 :08:11:06 ] Read..7
แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 1/2564 :วิทยากร[ 23 มิ.ย. 2564 :22:16:59 ] Read..28
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ :วิทยากร[ 22 มิ.ย. 2564 :10:54:18 ] Read..26
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ประจำปีการศึกษา 2564 :วิทยากร[ 22 มิ.ย. 2564 :10:51:43 ] Read..24
ตารางการจัดการเรียนการสอน 1/2564 :วิทยากร[ 20 มิ.ย. 2564 :11:02:32 ] Read..36
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ :วิทยากร[ 10 มิ.ย. 2564 :09:33:45 ] Read..163

จำนวนทั้งหมด 109 รายการ : 10 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ... Next>>