1

นายอภิชาติ อุ่นเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
3  4 5 5
นางสาวดารุณี งอสอน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 
นายองอาจ สิมเสน
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
 
 
นางสาวดวงใจ มาตรวังแสง
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 
นายเกรียงศักดิ์ โล่ห์เส็ง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ
 

 

türk - instatakipci - pubgkurmalıtüfekler - instagramfollowers - fareilaçlamaantalya youtubeizlenmesatınal