1

นายอภิชาติ อุ่นเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น
  3 4 5
 
 
นางสาวดารุณี งอสอน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นายองอาจ สิมเสน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นางสาวพิทย์ธิดา พิทยสกุล
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ