t01 1 Custom
นางสาวชุติมา อัศวพรรณา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

sice 16 Custom t01 3 Custom  
นางกงใจ เก้งโทน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพัชนี คำมูล
ครูชำนาญการพิเศษ
 

 

t01 1 Custom t01 7 Custom t01 6 Custom
นายณรงค์ ชัยสิงห์เหนือ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิยะดา จ้ำนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวนิดา คำรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

t01 8 Custom t01 1 Custom t01 3 Custom
นางสาวจิราลักษณ์ ถุงออด
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตติยากร แก้ววิเศษ
ครูชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกันยา แสงศรีเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

t01 3 Custom sice 16 Custom sice 16 Custom
นางสาวภิรพร พิสสาพิมพ์
ครูชำนาญการ 
 นางสาวขนิษฐา จิตแสง
ครูผู้ช่วย
นางจุฑารัตน์  พนาดร
ครูชำนาญการ
     
t01 3 Custom t01 3 Custom  
นางสาวนฤมล นนลือชา
ครูชำนาญการ
นายศิลปคม สีจองแสง
ครู
 
türk - instatakipci - pubgkurmalıtüfekler - instagramfollowers - fareilaçlamaantalya youtubeizlenmesatınal