para 2

นายพรเทพ ปานเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 para 3 para 2  para 2
นายชัยขจร บัวช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอัครเดช สุวรรณไกรษร
ครูชำนาญการ 
  นายจักรภัทร ชาบุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ
     
para 3    
นายสุภวิศร์ บุญรักษา
ครู
นายชัยสิทธิ์ ศรีเพียแก้ว
ครู 
 

 

 

türk - instatakipci - pubgkurmalıtüfekler - instagramfollowers - fareilaçlamaantalya youtubeizlenmesatınal