para 3

นายชัยขจร บัวช่วย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 para 2 para 1  para 2 
นายอุทัย แท่นแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายชูเกียรติ วิเศษกุลพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายจักรภัทร ชาบุญมี
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 para 2 para 2  para 2
นายพรเทพ ปานเนาว์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอัครเดช สุวรรณไกรษร
ครูชำนาญการ