math 1

นางสาวรัชฎาภรณ์ เพียรี
ครู 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

math 9 math 2 math 12
นายคณิต วรรณภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุญมา คำชนะชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสุนัน บุระกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 

math 7 math 8 math 4
 นายนิมิตร สุวรรณศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอดุลย์ ศิริทองสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอดุลย์ ศิริทองสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

sice 16 Custom math 6 math 1
นางจินตนา บุตรนิล 
ครูชำนาญการพิเศษ
 นายลิขิต พรหมพลเมือง
ครูชำนาญการ
 นางมัณฑิกา กันตวิรุฒ
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

sice 16 Custom sice 16 Custom sice 16 Custom 
 นางนาถศิริ อันทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวจุฑารัตน์ เทียนทองดี
ครูผู้ช่วย
 
นายพรทวี มีศรี
ครู