1
นายภัทรายุ เจริญพันธุวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

   e 8  e 7
  นางกัญญ์ภัทร์ ปทุมมชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนงนภา พื้นแสน
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 e 2  e 6 e 11 
นางสาวอุษณีย์ วรรณดี
ครูชำนาญการ
นางชฎา วรรณภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรพินท์ มณเฑียร
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 e 10  e 3  e 4
 นางสุมณฑา จันทราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวอัจฉรา สีสุกอง
ครูชำนาญการพิเศษ 
 นางสาวถิระนันต์ ฤทธิทิศ
ครูชำนาญการ

 

 e 5  e 1 yupa
นางอุไรวรรณ  นาสีเคน
ครูชำนาญการ
นางฐิตาภรณ์ พิทยาวัฒนชัย
ครู
นางยุพา ยิ่งธงชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

 

 

türk - instatakipci - pubgkurmalıtüfekler - instagramfollowers - fareilaçlamaantalya youtubeizlenmesatınal