DSC 0934.jpg Custom
นายยุทธนา วงศ์ษา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

DSC 0078 Custom 1 sice 16 Custom
นายจตุพล สิทธิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวช่อลดา อดุลเดชา
ครู