sin 4
นางสาวแคทลียา ปักโคทานัง
ครูชำนาญการ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

sin 8 sin 7 sin 7
ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทินกร สดสุชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัจฉรา แท่นแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

 

sin 1 sin 2 sin 3
นายทศยันต์ โยชัย
ครูชำนาญการ 
นางปวันรัตน์ จันทร์ศิริ
ครูชำนาญการ 
นายอัฐพร ปลอดจินดา
ครู