1
นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล
ประธานคณะกรรมการ

sice 16 Custom 3
พระครูปิยโพธิสาร
ผู้แทนองค์กรศาสนา
พระครูโสภณเจติยานุบาล
ผู้แทนองค์กรศาสนา

 

4 5 6
นางอัมพร โภคา ฮาเดน.
ผู้แทนครู
ดร.ปรียาดา สุขสวาง
ผู้แทนศิษย์เก่า
นายธีรพจน์ ดีด้วง
ผู้แทนผู้ปกครอง

 

7 8 9
นายสิทธิพร อึ้งศิริสวัสดิ์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสุนันท์ ศรีน้อย
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

10 11 12
นางวิไลวรรณ รักสนิท
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสดับ จันทราษฎร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกิมเนียน ไชยสมบัติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

13 14 15
นายสถิตย์ ศรีน้อย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุริยา น้อยชมภู
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า.
กรรมการ และเลขานุการ