0749 Custom
นายจักรพันธ์ุ แก้วกัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

0791 Custom 0755 Custom 0759 Custom
นางโฉมพร นาคปุณณทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล พรอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรวรรณ กองพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0864 Custom 0938.tif Custom sice 16 Custom
นางพิมพ์ปวีณ์ รมณ์ชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขวัญกมล พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชราภรณ์ บุญปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

 

1 0938.tif Custom 52 Custom
นางอัมพร โภคา ฮาเดน
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขวัญกมล พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

1 52 Custom IMG 6961 Custom
นางชาคริยา เหลาลา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรภัทร์ ศิริรส
ครู

นางสาวอุษา โพธิ์อุดม
ครูชำนาญการ

     
1  1  
นางสาวปรวัฒน์ แสนแก้ว
ครู (ช่วยราชการ) 
 นางสาวธนภรณ์ วรรณวิจิตร
ครูผู้ช่วย
นายสุทธิพงษ์ มีจันดี 
ครูผู้ช่วย
 

 

 

türk - instatakipci - pubgkurmalıtüfekler - instagramfollowers - fareilaçlamaantalya youtubeizlenmesatınal