0749 Custom
นายจักรพันธ์ุ แก้วกัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

sice 16 Custom 0802 Custom 0759 Custom
นายสกรรจ์ อุดมมาก
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิรัฐ จันทร์เทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรวรรณ กองพิลา
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0791 Custom 0755 Custom sice 16 Custom
นางโฉมพร นาคปุณณทองคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุวิมล พรอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวัชราภรณ์ บุญปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

 

0864 Custom 0938.tif Custom 52 Custom
นางพิมพ์ปวีณ์ รมณ์ชิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขวัญกมล พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร้อยโทกฤตชัย ชุมแสง
ครูชำนาญการพิเศษ

 

1 52 Custom IMG 6961 Custom
นางอัมพร โภคา ฮาเดน
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธีรภัทร์ ศิริรส
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา โพธิ์อุดม
ครู

     
1    
นางชาคริยา เหลาลา
ครูชำนาญการพิเศษ