เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2563 โรงเรียนนครขอนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ รวมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25 ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น