logonkk
แจ้งปิด-เปิด โรงเรียน ภาคเรียนที่2/2562

ปฎิทินงานวิชาการ

ครู บุคลากร ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 และประชุมเปิดภาคเรียน เวลา 09.00 น ณ หอประชุมโรงเรียนนครขอนแก่น