ประกาศโรงเรียนนครขอนแก่น  เรื่องการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

โดยดำเนินการ  
1.ปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563 
2.เลื่อนการรับสมัคร การสอบและการมอบตัวนักเรียน ม.1,ม.4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะปกติ  (รวมทั้งเลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.3 เดิม)
3.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเวรยามโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด


389647