pakaddตารางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โรงเรียนนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563
ตาราง ม.1