ประกาศโรงเรียน การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
19 06 2563 14 07 50
click
 
logonkkประกาศจากงานวิชาการโรงเรียนนครขอนแก่น
         เรื่องการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 1/2563
ขอให้นักเรียนได้ตรวจสอบรายชื่อตามกลุ่มเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการเรียนปรับพื้นฐานตามกลุ่มที่กำหนดไว้
ดังเอกสารที่แนบท้ายมานี้  (คลิกที่ตารางเพื่อขยายภาพ)
(*** วันที่มาเรียนปรับพื้นฐาน ขอให้นักเรียนได้นำเอกสารการมอบตัวมาส่ง ดังนี้ 1. ปพ1 ฉบับจริง 2.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทั้งผู้ปกครอง นักเรียน 3.ใบมอบตัว (ทาง รร.จะแจกให้ที่ รร. ในห้องเรียน)
การนำส่งให้ส่งกับครูผู้สอนในห้องเรียน ***ขอความร่วมมือนักเรียนที่มาเรียนในวันและเวลาดังกล่าวได้สวมหน้ากากอนามัยมาด้วยทุกครั้ง
12563
clickตรวจสอบรายชื่อ
โรงเรียนนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อ ม.1 ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 1/2563
      ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ให้ทำการมอบตัว พร้อมชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามกำหนด ดังนี้
 ม.1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 (4,055 บาท)  mm
 ม.4 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2563 (3,955 บาท)  mm
 
     ** การมอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา ด้วยระบบ Online หากไม่สะดวกที่จะทำแบบ Online สามารถมาติดต่อได้ที่ห้องการเงิน อาคาร 3 ตาม วันที่ ตามประกาศ (ในเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อ และ ห้องเรียน ดังนี้
ระดับชั้น ม.1
 1/1 1/2  1/3 1/4 1/5
 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
 
ระดับชั้น ม.4
4/1  4/2 4/3 4/4 
 4/5 4/6   4/7  
 
 ** ในกรณีที่ต้องการมอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาผ่านระบบ Online เมื่อทราบว่านักเรียนได้เข้าเรียนในห้องไหน แล้ว ให้ทำการ สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม Line เพื่อรอดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษา ตามวันที่ตามประกาศ
หากไม่สะดวกที่จะทำแบบ Online สามารถมาติดต่อได้ที่ห้องการเงิน อาคาร 3 ตาม วันที่ ตามประกาศ (ในเวลาราชการ)
** หากมามอบตัวที่โรงเรียน ให้นำเอกสารมาส่งที่ห้องวิชาการด้วย ดังนี้ ปพ1 สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนักเรียน บิดามารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
ในกรณีที่มอบตัวและชำระเงินผ่านระบบ online เอกสาร ดังกล่าว ทาง โรงเรียนจะให้นักเรียนนำมาส่งในวันที่เปิดทำการเรียนการสอน
1111
โรงเรียนนครขอนแก่นประกาศรับสมัครจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเวรยามรักษาการณ์
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
โรงเรียนนครขอนแก่น ดำเนินการรับสมัคร พร้อมมอบตัวนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รอบ ๒
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
1 Medium